UBND thành phố Vinh tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; trong đó giao UBND Thành phố căn cứ nội dung, quy trình và tiến độ tại Kế hoạch để báo cáo rà soát quy hoạch gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/5/2024.
content:

Ngày 06/5/2024 UBND phường Bến Thủy nhận được Công văn số 2354/UBND-QLĐT ngày 04/05/2024 của UBND thành phố Vinh về việc rà soát điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, với nội dung sau:

“…Thưc hiện Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung  thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; trong đó giao UBND Thành phố căn cứ nội dung, quy trình và tiến độ tại Kế hoạch để báo cáo rà soát quy hoạch gửi Sở Xây  dựng trước ngày 10/5/2024.  

Để đảm bảo tiến độ, UBND Thành phố giao các phòng, ngành, đơn vị và  UBND các phường, xã rà soát, báo cáo các nội dung như sau:

1. Về các nhiệm vụ chung: 

- Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung  thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê  duyệt theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 (những tồn tại, bất cập, các yếu tố tác động đến phát triển thành phố Vinh), làm rõ lý do, sự cần thiết điều chỉnh; 

- Kiến nghị các vấn đề cần điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh sắp tới.

2. Về các nhiệm vụ khác: 

2.1. UBND các phường, xã:  

- Sao lưu văn bản để chuyển cho các Cơ quan, Tổ chức, Đoàn thể, Doanh  nghiệp có sử dụng đất/dự án trên địa bàn; Đăng tải nội dung Công văn này lên  cổng thông tin điện tử phường, xã làm cơ sở lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến theo quy định. 

- Tổng hợp các ý kiến của chủ đầu tư dự án trên địa bàn về vướng mắc giữa các cấp độ quy hoạch,việc triển khai các dự án và đề xuất, kiến nghị; báo cáo  UBND Thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) tổng hợp trước ngày 07/5/2024.

2.2. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, Doanh nghiệp đang sử dụng đất; đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt Quy hoạch chi  tiết (nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên địa bàn  thành phố Vinh: 

- Cung cấp hồ sơ Chủ trương đầu tư; Quy hoạch chi tiết và Giấy tờ sử dụng đất liên quan đến khu đất của mình đang sử dụng; 

- Văn bản kiến nghị đề xuất về tình hình sử dụng đất, xây dựng công trình  trên đất (như mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng,...). 

Các tài liệu nêu trên gửi về cho UBND phường, xã nơi mình sử dụng đất/dự án đầu tư hoặc trực tiếp gửi cho phòng Quản lý đô thị - UBND thành phố Vinh. 

2.3. Ban QLDA Đầu tư xây dựng Thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố; Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An; Công ty CP  Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh; Điện lực thành phố Vinh: Rà soát các  bất cập do vướng mắc trong quy hoạch đối với các dự án đang xem xét, triển khai, đối chiếu việc thực hiện các chỉ tiêu so với quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015,  báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch chuyên ngành khác về UBND  Thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 07/5/2024. 2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tổng hợp, rà soát các tồn tại vướng mắc giữa Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh và quy hoạch sử dụng đất; các nội dung khác có liên quan, báo cáo bằng văn bản gửi về phòng Quản lý đô thị trước ngày 07/5/2024. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Đăng tải nội dung Công văn này lên cổng thông tin điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử phường, xã làm cơ sở lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến theo quy định. 

4. Phòng Quản lý đô thị đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo theo quy định. 

Đây là nội dung quan trọng, UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ngành,  đơn vị, UBND các phường, xã và các Tổ chức có sử dụng đất/ dự án đầu tư phối hợp thực hiện.” 

Để thực hiện kịp thời các nội dung trên, UBND phường Bến Thủy thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đang sử dụng đất/dự án đầu tư trên địa bàn phường Bến Thủy , phối hợp thực hiện. Mọi thông tin liên quan gửi về UBND phường (qua Công chức Địa chính – Môi trường) hoặc gửi trực tiếp về UBND thành phố Vinh (qua phòng Quản lý Đô thị) trước 16 giờ ngày 07/5/2024 để UBND phường Bến Thủy  tổng hợp báo cáo UBND thành phố đảm bảo đúng thời hạn.

Ban Biên tập Trang TTĐT phường đăng tải nội dung Thông báo của UBND phường làm cơ sở lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến theo quy định.

Đường linhk gửi kèm theo:

https://ubndtpvinh.vnptioffice.vn/Vm01d2RFQXhNak09/Vanban/quy_hoach_chung_2024050303193620240504050706312_Signed.pdf

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1023
Total: 441160