ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

HĐND PHƯỜNG

UBND PHƯỜNG

KẾ HOẠCH - Phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023

KẾ HOẠCH - Phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023
content:

Năm 2023 là năm tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù nền kinh tế đang trên đà phục  hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế thế giới, nguy cơ lạm phát, lãi suất ngân hàng  tăng cao, thị trường bất động sản trầm lắng, tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, một số cơ chế, chính sách của  nhà nước sẽ có những bổ sung, sửa đổi,...sẽ ảnh hưởng và tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế trên  địa bàn. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bến Thuỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch  phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025;

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, đồng thời, tiếp tục khơi dậy mọi tiềm năng, thời cơ, thuận lợi và chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành  các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, ngày  30 tháng   12 năm 2022, UBND phường Bến Thuỷ ban hành Kế hoạch Số: 231 /KH- UBND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

1. Mục đích: Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ được giao tại  Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/NQ của Bộ Chính trị, Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Bến Thuỷ, Kế hoạch phát  triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025 và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Chỉ thị, Kế hoạch phường Bến Thuỷ  đã ban hành. 

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo môi trường và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội,  phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt bậc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, trong đó, chú trọng ưu tiên tập trung đối với: Công tác huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị và phát triển văn hóa, giáo dục; tăng cường công tác  phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh Cải cách hành chính; đặc biệt, tổ chức tốt lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm  Phượng Hoàng – Trung Đô – Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1. 

- Kế thừa và đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với phát triển kinh tế, xã hội và huy động nguồn  lực nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, xây dựng đô thị phường Bến Thuỷ ngày càng văn minh, hiện đại,  đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng – Trung Đô – Vinh theo Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 03/11/2022. 

2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023, UBND phường yêu cầu:

- Lãnh đạo phường và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND phải có quyết tâm cao, chủ  động, tích cực, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành trong  thực hiện nhiệm vụ được giao. Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; triển khai  quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên từng lĩnh vực. Tăng cường  công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kịp thời tổng  hợp các khó khăn, vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo xử lý; kiến nghị, đề xuất đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức phải luôn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ góp phần xây  dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tích cực phối hợp giữa các phòng, ban thuộc UBND Thành phố với UBND phường và các Ban Xây dựng Đảng, UBMT Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường, phấn đấu  đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. 

I. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Chỉ tiêu

(1). Về phát triển kinh tế: Mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%;

(2). Tổng thu ngân sách phường: 13.471.000.000 đồng;

+ Thu thường xuyên: 7.701.000.000 đồng;

+ Thu đầu tư xây dựng cơ bản: 5.770.000.000 đồng;

(3). Thực hiện hoàn thành và vượt mức thuế, quỹ phí theo kế hoạch trên giao.

(4). Chi ngân sách: 13.471.000.000 đồng;

+ Chi thường xuyên: 7.550.000.000 đồng;

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.770.000.000 đồng;

+ Chi dự phòng (chi thường xuyên): 151.000.000 đồng;

 2. Chỉ tiêu quản lý Đô thị, Đất đai, XDCB, Giải phóng mặt bằng

(1). Huy động nội lực của nhân dân xây dựng hệ thống hạ tầng: 2.5 tỷ đồng;

(2). Tỷ lệ cấp GCN QSD đất đạt 100% những hồ sơ đủ điều kiện;

(3). Giải quyết khu tập thể: hoàn thành 54 hộ khu tập thể 7 – 9, hoàn thành dự án chỉnh trang đô thị 03 khu tập thể 10, 12, 14.

(4). Phối hợp hoàn thành khai thác quỹ đất 03 khu quy hoạch,

(5). Đầu tư XD 08 công trình (có phụ lục kèm theo).

3. Chỉ tiêu Văn hóa – Xã hội

(1). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: > 2,3%.

(2). Tỷ suất sinh thô: <  12,55 %0.

(3). Tỷ lệ giảm sinh con thứ 3 trở lên:  < 8.5 %.

(4). Tỷ lệ hộ nghèo giảm:  < 0,15 %.

(5). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm:  < 0,31.%.

(6). Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia : 3 trường.

(7). Giải quyết việc làm mới: 260 người.

 (8). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm: < 3,5%.

(9). Giữ vững phường đạt chuẩn quốc gia về công tác Y tế.

(10). Tỷ lệ gia đình văn hoá: > 92%.

(11). Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị: Phấn đấu hoàn thành 1 số chỉ tiêu.

(12). Xây dựng khối văn hoá: 01 khối.

(13). Xây dựng ngõ phố văn minh: 01- 02 ngõ.

4. Các chỉ tiêu về Môi trường

(1). Tỷ lệ cây xanh đô thị: 12,6 m2/người.

(2). Tỷ lệ thu gom rác thải:  99%.

(3). Tỷ lệ người dân được dùng nước sạch: 100%.

5. Các chỉ tiêu An ninh – Quốc phòng, Thanh tra – Tư pháp

(1). Xây dựng phường đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

(2). Khối thực hiện tốt an toàn về an ninh trật tự: 100%.

(3). Giải quyết đơn thư của công dân: 100%, phấn đấu phường đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật.

II. NHÓM NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành với tinh thần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm,  trọng điểm; có các giải pháp hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,  gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu và từng Ban, ngành, bộ phận trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm  vụ đã đề ra. Phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 gắn với thực hiện các chỉ  tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bến Thuỷ, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tích cực huy động nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đảm bảo môi trường ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh hoạt động hiệu quả tại địa phương. 

2. Đẩy mạnh kích hoạt, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, đa dạng các loại hình dịch vụ. Tăng cường các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều  kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Đồng hành, chia sẻ cùng với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đẩy mạnh giải ngân  vốn đầu tư công; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; tích cực nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các nguồn  thu; giảm nợ đọng, thất thu thuế; điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Chăm lo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa gắn với tổ chức tốt lễ Kỷ niệm 60 năm thành  lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng – Trung Đô – Vinh, 15 năm Vinh đô thị loại 1 theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày  22/4/2022 có ý nghĩa, để lại dấu ấn trong lòng người dân và du khách, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. 

4. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, dịch bệnh đậu mùa khỉ, sốt  xuất huyết,...; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 cho các đối tượng còn lại đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. 

5. Quan tâm công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị; ưu tiên công tác phòng, chống ngập úng, phòng chống thiên tai. Tập trung  tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các công trình, dự án trọng điểm, tạo điều kiện môi  trường cho các nhà đầu tư. Tích cực huy động nguồn lực cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, chú trọng lồng ghép  trong mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chống biến đổi khí hậu.  

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp theo kế hoạch gắn với thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; chỉ đạo  giải quyết dứt điểm đơn thư ngay từ cơ sở, không để đơn thư phức tạp phát sinh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu  hộ, cứu nạn; chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống mới phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng,  phức tạp trên địa bàn. 

7. Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng,  xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường ứng dụng công nghệ  thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 02/6/2022 về nâng cao trách nhiệm, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Vinh; Công văn số 2508/UBND-VP về tập trung thực hiện đột phá về  Cải cách hành chính.  

8. Tăng cường đổi mới công tác phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo sự thống nhất, góp  phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường. 

Căn cứ các nội dung của Kế hoạch, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách trên các lĩnh vực chỉ đạo đội ngũ cán bộ từ phường đến khối phố và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả; thường xuyên đôn đốc tiến độ, kiểm tra hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ,  công chức, đơn vị để có đánh giá cụ thể gắn với công tác thi đua khen thưởng cuối năm. 

- Giao các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác phối hợp các ban ngành từ phường đến khối phố và các đơn vị các phòng, ngành, đơn vị Thành phố để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023./.

                                              Tin/bài: Trần Thị Minh Hiền

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1824
Tổng: 441117